Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị đinhk số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị đinhk số 65/...

Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ tài nguyên môi trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2013   của Bộ tài nguyên môi trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉ...

Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thôngtư số 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/...

Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01 tháng 03 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01 tháng 03 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 v...

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thôngtư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậ...

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 20...

Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, q...

Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định...

Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô t...

Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân ti...

Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s...

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ...

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp s...

Thông tư số của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/200/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện ...

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn xác đinh tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2007   của Bộ tài chính hướng dẫn xác đinh tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền ...

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Thông tư này hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; quy định mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chín...

Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2007 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 07 năm 2007   của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/20...

Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2007 hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2007  hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nă...

Thông tư số 27/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí để thanh toán cho các trường hợp thuộc diện thanh toán theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước 1 tháng 7 năm 1991

Thông tư số 27/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006   của Bộ tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí để thanh toán cho các trường hợp thuộc diệ...

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ tư pháp, Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006    của Bộ tư pháp, Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc công chứn...

Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005   của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 ...

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ tài chính, Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thông tư   liên tịch số  30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ tài

Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

Thông tư số 19/2005/TT-BXD   ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 th...

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Thông tư số   117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12...

Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Bộ nông nghiệp, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Bộ nông nghiệp, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 178...