Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 09 tháng 2 năm 1993 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở

Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 09 tháng 2 năm 1993 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp
xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở