Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai

Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10
năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai