Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 1 năm 1999 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ quốc hội

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 1 năm 1999 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định
tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ quốc hội


                      TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY