Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn xác đinh tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2007  của Bộ tài chính hướng dẫn xác đinh tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân
sách nhà nước