Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ tài chính hướng dẫn việc
nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước