Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận