Thông tư số của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/200/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC
ngày 30/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/200/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước