Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005  của Bộ tài chính hướng dẫn
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước