Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thôngtư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng
dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập