Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng và chứng thực

Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng
và chứng thực