Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 07 năm 2012 của Thanh tra chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 07 năm 2012 của  Thanh tra chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đng đầu cơ quan, tchức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.