Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007
của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập