Xác định phạm vi người nộp thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013

Câu hỏi: Xác định phạm vi người nộp thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 ?

Hoài nghi hiệu quả thông tư quản lý giá sữa

Ngày 1-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tổ chức lấy ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhập khẩu, k...

Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ...

Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quy...

Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng và chứng thực

Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 20...

Thông tư số 60-TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu hồi đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình

Thông tư số 60-TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu hồi đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước...

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường, Bộ tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ tài nguyên môi trường, Bộ tài chính hướng dẫn trình tự, thủ t...

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18 tháng 05 năm 2006 của Bộ công an, Bộ y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18 tháng 05 năm 2006   của Bộ công an, Bộ y tế, Tòa án nhân dân tối cao,...

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV “các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tố...

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ công an hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của quốc hội

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2000 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối...

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân...

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29 tháng 02 năm 2008   của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tố...

Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 07 năm 2012 của Thanh tra chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 07 năm 2012 của   Thanh tra chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh t...

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT...

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ng...

Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai

Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2...

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân...

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 9 năm 2001 của Bộ tư pháp, Bộ công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 9 năm 2001 của Bộ tư pháp, Bộ công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện...

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 1 năm 1999 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ quốc hội

Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 1 năm 1999 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướ...

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ xây dựng, Bộ khoa học quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

 Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ xây dựng, Bộ khoa học quy định chi tiết một số điểm tại Nghị qu...

Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 09 tháng 2 năm 1993 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở

Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 09 tháng 2 năm 1993 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp