Thủ tục để đặt in hóa đơnCâu hỏi:
Doanh nghiệp tôi đã đặt in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trước khi sử dụng chúng tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trước khi sử dụng hoá đơn, Doanh nghiệp bạn phải làm các thủ tục sau:
- Lập thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.5, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) và gửi kèm theo hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi Doanh nghiệp bạn bắt đầu sử dụng hoá đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.
- Niêm yết thông báo phát hành và hoá đơn mẫu tại nơi Doanh nghiệp bạn sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.